Op 7 april 2022 presenteerde Eric Vousten van VMS | Insight de belangrijkste conclusies van het NZMO 2021 voor managers met een middelgroot tot groot wagenpark. “Minder reizen en anders reizen maakt dat keuzes worden heroverwogen. Flexibiliteit, keuzevrijheid en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke pijlers.”

NZMO 2021 presentatie AM Fleet event 2022

NZMO 2021 presentatie tijdens AM Fleet event 2022

Het NZMO is een groot onderzoek onder reizigers en bedrijven/werkgevers dat keuzes, trends en meningen in kaart brengt met betrekking tot zakelijke mobiliteit. Het onderzoek is uitgevoerd door VMS | Insight in opdracht van Automobiel Management, RDC, VNA, NS en RET.

De metingen hebben plaatsgevonden in Q3 2021. Dus voor de lock down in december 2021 en voor de oorlog UA-Rusland begon. De effecten daarvan zijn dus niet meegenomen in het onderzoek.

Eric Vousten presenteerde de conclusies tijdens het AM Fleet event 2022.


De pdf van de NZMO 2021 presentatie downloaden?

Samenvatting van de NZMO 2021 presentatie tijdens het AM Fleet event

1. Economische ontwikkeling en autokilometers

Wat is de relatie tussen de economische ontwikkeling en autokilometers? De kilometrages van het zakelijke wagenpark personenauto’s was heel stabiel over de laatste 20 jaar, ook tijdens de economische crisis in 2008. Maar door de lock downs en maatregelen tijdens de covid-pieken is er in de laatste 2 jaren een dip te zien. In hoeverre dat weer helemaal bijtrekt is nog te bezien, gezien de veranderingen die zich tijdens corona hebben plaatsgevonden en ook gezien de oorlog UA-Rusland.

2. Thuiswerken geaccepteerd en omarmd

Voor corona, in 2019 werd gemiddeld op 1 van de 5 dagen thuisgewerkt. In 2020, tijdens de corona-crisis was dat zelfs 4 op de 5 dagen. In 2021 was dat gemiddeld 2,5 op de 5 dagen, met de wens/verwachting dat ook in de toekomst zo’n 2 dagen per week de hele dag of een deel daarvan thuis te werken.

Van de werkgevers geeft 72% aan dat thuiswerken blijvend doorgevoerd wordt. Het aandeel thuiswerkers daalt naar het pre-corona niveau, maar de tijdsduur thuiswerken verdubbeld naar 2 dagen per week. Ook kenmerkend is dat 46% van de bedrijven aangeeft binnen 5 jaar kantoorruimte af te stoten. Dit laatste speelt vooral bij de grotere bedrijven.

3. Kilometrage neemt weer toe

Het kilometrage heeft met corona een sterke dip gehad, maar de verwachting is dat in 2022 een stijgende lijn te zien is tot boven het niveau van 2019. De zakelijke rijders verwachten daarbij een iets grotere stijging dan de werkgevers. Opvallend is dat grote bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers geen stijging verwachten. Zij gaan uit van hetzelfde kilometrage in 2022 als in 2021; dat betekent gemiddeld 24% minder kilometers dan vóór corona. Dit komt vooral door het actieve beleid bij grote bedrijven om te verduurzamen en het aantal km’s te verminderen, onder andere door blijvend het aantal externe (fysieke) afspraken te verminderen.

4. Vergroening van het wagenpark zet versterkt door

Ondanks corona en de inzet van zakenauto’s onder strengere voorwaarden zien we dat de vergroening van het wagenpark verwerkt doorzet. Al 13% van de bedrijven heeft het beleid van alleen emissievrije auto’s in het wagenpark. Het verwachte aandeel van EV’s in de eigen fleet in 2025 is naar verwachting 46%. Maar er liggen nog heel wat uitdagingen/kansen: 37% van alle bedrijven faciliteert geen laadpunten op de zaak of thuis. Daar zit nog een enorm besparingspotentieel, want tanken onderweg is aanzienlijk duurder.

5. De pijlers rondom het mobiliteitsbeleid: Flexibiliteit, Keuzevrijheid en Duurzaamheid

Mobiliteit en een actief beleid daaromtrent krijgt bij steeds meer bedrijven meer aandacht. Veel grote bedrijven hebben al een actie mobiliteitsbeleid maar ook steeds meer middelgrote bedrijven pakken dit actief op. Dit gaat dan over flexibiliteit in algemene zin, bijvoorbeeld meer/minder kilometers, afspraken anders invullen, maar ook thuiswerken en andere zaken. Daarnaast is keuzevrijheid bieden aan de medewerkers ook een belangrijk punt. De grootste groep medewerkers wil vasthouden aan de auto, maar er is ook een grote groep medewerkers die vraagt om de mogelijkheid om op een andere manier mobiliteit in te richten. En als schil daaromheen speelt duurzaamheid een grote rol.

Prioriteiten bij de concrete invulling zijn: #1 Reduceren van de kosten, #2 medewerkerstevredenheid, #3 milieubewustzijn (deze drie punten spelen bovengemiddeld bij de grotere bedrijven), #4 reistijd vermindering, #representativiteit, en #6 productiviteit (deze laatste drie zijn vooral bij de kleine bedrijven prioriteit).

De top-3 acties rondom mobiliteitsbeleid die werkgevers zien voor 2022 (t.o.v. 2021) zijn het stimuleren van de keuze voor een elektrische auto (48%), faciliteren van een leasefiets/fiets van de zaak (30%) en medewerkers zoveel mogelijk keuzevrijheid geven (26%). Bij de grotere bedrijven zijn de percentages zelfs zo’n 2x zo groot.

6. Aantallen auto’s in het wagenpark

Bij het aantal auto’s in het wagenpark is een groot verschil tussen grote en kleinere bedrijven. Vooral bij de allergrootste bedrijven (> 1.000 werknemers) zien we een flinke afname in mobiliteitsbehoefte. Zij verwachten beduidend minder auto’s en minder km’s ten opzichte van 2021. Daartegenover staat dat 20% van alle bedrijven juist een toename verwacht. Dit resulteert in een verwachte afname van zakelijke auto’s van circa 2%. Dit komt overeen met de verwachting van vorig jaar.

7. Kansen

De verandering in de mobiliteitsbehoefte en de focus op duurzaamheid biedt ook kansen. Het onderzoek wijst uit dat de kansen vooral op het gebied liggen van:

Mobiliteitsbudgetten: 13% van de bedrijven verwacht de invoering van mobiliteitsbudgetten binnen 3 jaar.

MaaS: 11% van de bedrijven verwacht de invoering van MaaS binnen 3 jaar.

Fiets van de zaak: 27% van de reizigers vindt de fiets van de zaak interessant en 30% van de bedrijven verwacht dit over een jaar in te zetten.

Deelauto’s: Dit wordt door ruim een derde van alle trein- en fietsreizigers als ideale oplossing gezien voor incidenteel gebruik. 30% van alle bedrijven (en door 72% van de grootste bedrijven) wordt dit als ideale oplossing gezien voor incidenteel gebruik.

8. Overall beschouwing

Het Economie heeft beperkte invloed op km’s. Maar de corona-crisis heeft wél duidelijk invloed gehad. Minder reizen en anders reizen maakt dat keuzes worden heroverwogen: nut en kosten zijn belangrijk. Maar medewerkerstevredenheid en het vergroten van flexibiliteit is het kunnen meeveren met wat de toekomst brengt. Dit zijn óók belangrijke drivers. Het OV speelt daarbij (toch) een belangrijke rol. Bedrijfsgroei in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt met daaraan gekoppeld het vaker aanbieden van een auto van de zaak, conflicteert soms met de wens om juist arbeidsvoorwaardelijke auto’s af te stoten.

 

Samenvatting van het eindrapport!

Wil je graag de samenvatting van het eindrapport NZMO 2021 ontvangen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in en ontvang gratis de downloadlink in je mailbox

<

Wellicht ook interessant voor jou:

Visual_ADAS Monitor